Privacy Statement

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking van uw persoonsgegevens bij het gebruik van de website https://www.stunning.nl , alsmede bij de dienstverlening van STUNNING.

STUNNING respecteert de privacy van de bezoekers op de website en gaat vertrouwelijk om met deze informatie en de verwerking hiervan.

Op grond van de AVG wordt STUNNING in haar rol jegens de opdrachtgever aangemerkt als verwerker. Daarom vindt u in deze privacyverklaring terug welke persoonsgegevens STUNNING van u verwerkt en wat STUNNING met deze persoonsgegevens doet.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u gebruik wenst te maken van onze diensten, dan vraagt STUNNING u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het systeem van STUNNING en worden gebruikt om de door u gevraagde dienstverlening aan u te kunnen leveren.

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door STUNNING. De persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden zonder uw toestemming, tenzij STUNNING daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en STUNNING.

De persoonsgegevens

STUNNING verwerkt de volgende persoonsgegevens wanneer u gebruikmaakt van onze dienstverlening:

  • Voor- en achternaam;

  • Adresgegevens;

  • Telefoonnummer;

  • E-mailadres

De AVG-grondslagen

Grondslag 1 – Toestemming

STUNNING vraagt toestemming aan haar opdrachtgevers voor het gebruik van (persoons-)gegevens ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. In de opdrachtbevestiging is de volgende alinea opgenomen: Verwerking van uw (persoons-)gegevens ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst is noodzakelijk. Door middel van het verstrekken van de opdracht aan STUNNING gaat u akkoord met deze verwerking van uw (persoons-)gegevens.

Deze toestemming wordt door de opdrachtgevers vrijelijk gegeven. Ook wordt de toestemming ondubbelzinnig gegeven: klant gaat bij bij plaatsen opdracht akkoord met de algemene voorwaarden.

In bovenstaande alinea wordt de opdrachtgever duidelijk geïnformeerd over het doel waar de toestemming voor wordt gevraagd. De identiteit van STUNNING is tevens in de opdrachtbevestiging vermeldt.

Ingezette content van andere websites

Ten tweede vindt verwerking van de persoonsgegevens plaats op de grondslag dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst.

Het doel van de overeenkomst is niet gericht op het verwerken van persoonsgegevens, maar heeft een ander doel, namelijk het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden.

Gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens en de daarmee gepaard gaande privacy worden met de grootst mogelijke zorgzaamheid verzamelt, verwerkt en, slechts indien nodig, bewaard. Uw persoonsgegevens worden door STUNNING verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van dienstverlening.

De bewaartermijnen

STUNNING voldoet aan de bewaartermijnen die gesteld worden voor de verwerking van de persoonsgegevens. STUNNING bewaart uw persoonsgegevens zolang als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening, echter maximaal tot 3 jaar na het afronden van de betreffende dienstverlening.

De beveiligingsmaatregelen

 

STUNNING heeft diverse beveiligingsmaatregelen genomen ter bescherming van uw persoonsgegevens. Zo maakt STUNNING onder andere gebruik van beveiligde computers en software.

Uw rechten

Op grond van de AVG heeft u de volgende rechten:

  • Recht op inzage;

  • Recht op rectificatie en aanvulling;

  • Recht op vergetelheid;

  • Recht op beperking van de verwerking;

  • Recht van bezwaar

STUNNING heeft een procedure opgesteld voor het geval dat u verzoekt om een u toekomend recht uit te oefenen. Wanneer u gebruikt wilt maken van één van de hierboven genoemde rechten, dan kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar info@stunning.nl . STUNNING zal dan binnen maximaal 14 dagen reageren.

Cookies 

Op de website van STUNNING worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Dit doet STUNNING voor statische doeleinden om het gebruik van de website zo makkelijk mogelijk te maken. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Tot slot

Deze verklaring is alleen van toepassing op de dienstverlening van STUNNING en op de website.  STUNNING kan deze privacyverklaring aanpassen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd.

Hoe kunnen we iets voor jou betekenen?

Let's Start